MODEL OSOBNÍHO RŮSTU

  • Koncept Cesty hrdiny vychází z mytologického příběhu hrdiny tak, jak jej rozpracoval Joseph Campbell ve svém monomýtu. Ten si všiml podobnosti struktury příběhů hrdinských mýtů, které vypráví o tom, jak hrdina čelí ve svém životě různým výzvám.

  • Je to konceptuální mapa nejzákladnějších fází osobního růstu a proměny.

  • Stejně jako přechodový rituál, nabízí cestu jak si poradit se změnami v našich životech. Může být také použita jako prostředek k výkladu zkušenosti.

  • Každá Cesta hrdiny je pro každého trochu jiná. Avšak ve svém jádru jsou hrdinovy cesty shodné. Základní struktura hrdinských mýtů je stejná jako struktura samotných přechodových rituálů – oddělení, iniciace a návrat

  • Bližší pohled na strukturu modelu hrdinské výpravy nám poskytne 5 na sebe navazujících kroků:

1. Dřímota konvenčního myšlení

Na začátku příběhu každý hrdina žije svůj všední život ve světě, který je pro něj známý. Výprava začíná spánkem hrdiny vůči širším okolnostem. Nevnímá, nevidí, nebo nepozná, co se ve světě kolem něj děje a co je potřeba řešit.

2. Výzva k dobrodružství (oddělení)

Výzva k dobrodružství je výzvou ke změně, výzvou k udělání něčeho jiného, ke změně zaběhnutých způsobů. Výzva má podobu něčeho tajemného a lákavého. Výzva může přijít z vlastního rozhodnutí něco změnit nebo pod vlivem vnějších okolností (dalo by se říci, že je okolnostmi k tomu nucen). (kdy je hrdina okolnostmi či pod nátlakem jiné osoby donucen vykonat hrdinský čin.)

2.1 Práh obtížnosti

Přijmutí výzvy a toho, že je hrdinou, však není jednoduchý úkol. Každý hrdina totiž musí překonat určitý prah obtížnosti, který prověří, zda je hrdina schopen vstoupit do nového světa. Podob tohoto prahu může být mnoho (strach, návyk) vždy je však obtížnou záležitostí: duševně, emocionálně a často i fyzicky. Práh prověřuje hrdinovu vytrvalost a jeho víru ve vlastní schopnosti. Mnoho účastníků hrdinské výpravy se právě v této fázi nedostane dál. Výzva, které čelí se může zdát nepřekonatelná a komfort známého světa je přeci jen lákavější než strastiplná neznámá cesta před sebou.Pokud hrdina výzvu nepřijme, tak je často vystaven nějakému typu strádání a tak nebo tak, bude muset dříve nebo později se na cestu vydat, avšak za mnohem složitějších podmínek.

Jde o symbolický akt zanechání starého světa za sebou a přijmutí nového před sebou. Jde vždy o velmi nelehký krok, kdy člověk opouští bezpečí domova a vychází do neznámého a nebezpečného světa, kde fungují jiná pravidla a úspěch je nejistý. Překročení prahu  je také často spojeno s osobou mentora. Bez pomoci však není jednoduché překážky překonat.Může mu dát nějakou věc velkého významu, vhled do dilematu, kterému čelí, moudrou radu, nějaký trénink nebo mu posílí sebevědomí. Vše co je mu poskytnuto, mu dodává odvahu překonat své pochybnosti a strachy a dá mu kuráž započít jeho výpravu.Odhodlání přejít přes práh je jeho závazkem vydat se na cestu.

3. Disciplína a trénink (iniciace)

V této fázi, hrdina vyšel ze své komfortní zóny do nového světa, kde platí jiná pravidla.Je konfrontován se sérií mnohem těžších zkoušek. Hrdina se na cestě nesetkává pouze se zápasy a konflikty, ale také získává nové důležité informace, důležité předměty a přátele. Musí nejen pobít různé příšery, které se ho snaží z tohoto nového světa vystrnadit, ale v této fázi hrdina také zjišťuje, že k tomu, aby uspěl, potřebuje určitou pomoc zvenčí. Zjišťuje, že neví všechno na světě a snaží se vyhledat vedení od těch, co mu mohou pomoci se v nové situaci zorientovat. Jde o určitou formu akceptování učitelů a rádců, která může přijít i skrze knihy či nabírání zkušeností. Vedení a radu však může získat i skrze sám sebe: ve změněných stavech vědomí, ve vizích, snech atd. V této fázi jsou jeho schopnosti a síla testovány, aby byl dobře připraven na hlavní zkoušku, která zakončí jeho cestu.

 4. Vyvrcholení výpravy

V této fázijsou výzvy a překážky úspěšně zdolány je dokončeno to, proč se hrdina na cestu vydal. Hrdina prochází hlubokou vnitřní proměnou, protože překonal v mnoha ohledech sám sebe a vrací se zpět do svého starého světa, který je sice stejný, ale hrdina je odlišný. Přináší si důležitou zkušenost a nový pohled na svět. Důležité je nejen úspěšné dokončení úkolu, ale také je důležité položit si otázky ohledně toho, co si hrdina ze své výpravy odnáší: Co jsem se na svých cestách naučil? Jakou radu bych dal dalšímu hrdinovy vydávající se na stejnou cestu? Jaké to bylo? Co se ve mně změnilo?

 4.1 Prah obtížnosti při návratu

Poté, co hrdinská výprava vrcholí a nastává fáze návratu a přispění komunitě se opět objevuje práh obtížnosti. Ten se stává jednou z nejtěžších fází výpravy. Hrdinu většinou čeká poslední velká zkouška, která ho prověří zda je schopen si udržet a integrovat moudrost a podělit se s komunitou o nabyté zkušenosti. První práh znamenal symbolickou smrt z života jak ho hrdina znal a tento poslední práh je symbolickým znovuzrozením do „nového světa“. Jde o uzavření výpravy.

 5. Návrat a přínos komunitě (návrat)

Do této fáze byla hrdinská výprava záležitostí individuální, v této poslední fázi ale hrdina musí předat (podělit se) své komunitě to, co se v průběhu výpravy naučil nebo nabyl. Může to mít formu jak hmatatelnou, tak i formu vnitřní zkušenosti nabyté při zvládání zkoušek a úkolů výpravy. Tato zkušenost tak může dále měnit hrdinovo budoucí chování. V této fázi se tak hrdina z „já“ stává „my“. Což je stejný princip jako při přechodových rituálech. Z hrdiny se stává učitel. Naplnění této fáze je zásadní pro uzavření celého cyklu. Jedná se o upevnění vlastní těžce nabyté zkušenosti. Jde tedy o to najít způsob, jak komunitě vrátit její péči (prospět komunitě) a nabýt tak dobrého pocitu ze sebe sama

Jak jsme mohli vidět, tak hrdinská výprava dodržuje stejné aspekty, jako má přechodový rituál. Po dokončení celého cyklu je hrdina připraven na další výpravu. Může se však taky stát, že dospívající nepřijme výzvu k dobrodružství, protože nechce přijmout změnu a chce nechat vše, jak bylo. To, čeho chce hrdina dosáhnout, jaké dobrodružství prožít, je často záležitostí pouze nevědomých pohnutek a pocitů. Odmítnutí výzvy k dobrodružství znamená, že to, co nechc,eme řešit nyní budeme muset řešit později ovšem mnohem složitěji. Naučit se odmítat výzvy může vést k nebezpečnému zvyku jak nakládat se svým životem a těžkostmi v životě. Člověk se také může stát celoživotní obětí. Protože odmítnutí výzvy může také vzejít ze strany rodičů či vychovatelů. I když nevědomě. Přehnané ochraňování může bránit jeho rozvoji. Dospívající se musí naučit přijímat rozhodnutí a důsledky z nich plynoucí.

Cesta hrdiny je tedy:

  • Archetypální, univerzální, jednoduše pochopitelná a lehce uplatnitelná mapa osobního růstu

  • Nástroj k uvědomění si cesty, po které v životě člověk jde a k jejímu pochopení – kde se právě nacházím, odkud přicházím a co ještě leží přede mnou. Tento model vytyčuje jasné mezníky na cestě vývoje a nevyhnutelnou změnu posiluje a urychluje.

  • Mapa osobního růstu, která umožňuje lepší orientaci v životě a pochopení způsobu jak se postavit k výzvám, které život přináší

  • Dle Breta Stephensona je každý v jednom okamžiku na několika hrdinských výpravách, i když si to ani neuvědomuje.

  • Tento starobylý model osobního růstu je rozvíjen i v mnoha současných “hrdinských eposech“ jako např. Pán Prstenů, Matrix, Avatar, Hvězdné války atd. Zde se můžete podívat jak je Cesta Hrdiny vysvětlován na příkladu filmu MATRIX